Uvjeti korištenja

 

SATCOM vl.Kristijan Zimić

Trg Maršala Tita 5

51211 Matulji

OIB:86182736132

 

Temeljem članka 42 stavak 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11133/12,

80/13 i 71/14; u daljnjem tekstu Zakona o elektroničkim komunikacijama) i članka 7. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Narodne novine broj 154/11,149/13, 71/14 i 42/16; u daljnjem tekstu: Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga)

Satcom obrt za trgovinu sa sjedištem u Matuljima,Trg Maršala Tita 5 OIB:86182736132,vl.Kristijan Zimić, donosi sljedeće Opće uvjete poslovanja za SatComNet-Optika internet uslugu.

 

Opći uvjeti poslovanja SatComNet-Optika usluga

 

Članak 1.

Predmet uvjeta korištenja i poslovanja za usluge SatComNet-Optika(dalje u tekstu: uvjeti poslovanja)

1.Satcom obrt vl.Kristijan Zimić,Trg Maršala Tita 5,Matulji(dalje u tekstu:Satcom,Satcom-a,Satcom-u) ovim Općim uvjetima poslovanja za elektoničke komunikacijske usluge(dalje u tekstu:Opći uvjeti) regulira odnose između Satcom-a i podnositelja zahtjeva za pružanje usluga SatComNet-optički internet (dalje u tekstu:Pretplatnik).

Temeljem potvrde o primitku prethodne obavijesti izdane od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM) kao nadležnog regulatornog tijela.

1.1 Elektroničke komunikacijske usluge Satcom-a iz ovih Općih uvjeta jesu sve javne komunikacijske

usluge koje na tržišnoj osnovi Satcom pruža, ili će pružati na tržištu, a koje su utvrđene u Zakonu

o elektroničkim komunikacijama kao i u Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te ostalim podzakonskim propisima iz područja elektroničkih komunikacija, odnosno one usluge za koje Satcom ima ishođene valjane dozvole, prijave ili druga odobrenja od HAKOM-a kao nadležnog regulatornog tijela (u daljnjem u tekstu: Usluge). Satcom se obvezuje u okviru svojih tehničkih mogućnosti osigurati jednaku dostupnost svojih usluga i osobama s invaliditetom.

Sukladno Potvrdi o primitku prethodne obavijesti Satcom pruža sljedeće Usluge:

usluga davanja pristupa internetu;

javno dostupna telefonska usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži;

usluga prijenosa govora putem interneta.

2.Elektronička komunikacijska usluga koja je predmet ovih Općih uvjeta obuhvaća sljedeće usluge:

SatComNet optički internet(dalje u tekstu SCN optički internet),pristup internetu,pristup javno dostupnoj telefonskoj usluzi,usluge prijenosa govora putem interneta.

Sve usluge se isporučuju putem svjetlovodnog optičkog kabela.

3.Na sve međusobne odnose između Satcom-a i Pretplatnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima,primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

4.Ovisno o tehničkim mogućnostima Satcom će Pretplatniku nuditi mogućnost postavljanja zabrane

pristupa sadržaju koji nije namijenjen djeci, a o čemu će upoznati Pretplatnika na prikladan način. Ako Pretplatnik odabere navedenu mogućnost, istu može početi koristiti bilo kada za vrijeme trajanja Pretplatničkog odnosa te će ona ostati na snazi sve dok Pretplatnik ne zatraži ukidanje.

Članak 2.

Opis SatComNet-optički internet(SCN optički internet) usluga

1.SCN optički internet su usluge pristupa internetu,javno dostupna telefonska usluga,usluga prijenosa govora putem interneta,tv programi,putem svjetlovodnog optičkog kabela na određenim dostupnim lokacijama (dalje u tekstu:RUNE Crow).

2.Pretplatnik usluge ostvaruje pravo pristupa prema SCN-optički internet usluzi na temelju korisničkih podataka (korisničko ime i lozinka ili statičnom javnom IP adresom)potrebnih za pristup koje Pretplatnik dobiva podešene unutar opreme prilikom instalacije terminalne opreme.

3.U ponudi SCN optički internet-S paketima,Satcom nudi Pretplatniku sljedeče brzine pristupa internetu:

200Mbps(u preuzimanju) i 100Mbps(u slanju),500Mbps(u preuzimanju) i 100Mbps(u slanju),

3.1.U ponudi SCN optički internet-PRO paketima , Satcom nudi Pretplatniku sljedeče brzine pristupa internetu:

200Mbps(u preuzimanju) i 100Mbps(u slanju),350Mbps(u preuzimanju) i 100Mbps(u slanju),

500Mbps(u preuzimanju) i 250Mbps(u slanju),dodatno Satcom nudi Pretplatniku na SCN optiči internet-PRO uslugama otvaranje portova bez naknade,VPN aplikaciju i prioritetan odaziv u slučaju kvara.

3.2 U ponudi SCN-optički internet uslugama,za privatne Pretplatnike i poslovne Pretplanike,Satcom nudi i VOIP(voice over Internet protocol,usluga usluga prijenosa govora putem interneta)

3.3Brzine pristupa internetu izražene su u maksimalnim vrjednostima,a minimalna brzina pristupa mreži iznosi za SCN optički internet-S 70Mbps(u preuzimanju) i 35Mbps(u slanju) od maksimalne ugovorene brzine pristupa.Za SCN optički internet-PRO minimalna brzina pristupa iznosi 70 posto maksimalne ugovorene brzine pristupa internetu.U posebnim slučajevima prilikom maksimalnog opterečenja mreže minimalna brzina može odstupati +/- 10 posto od garantirane minimalne brzine pristupa internetu.

Satcom može Pretpatniku ponuditi i veču brzinu pristupa internetu od gore navedenih brzina,na način da Pretplatnik može zatražiti veču brzinu pristupa internetu,a Satcom će Pretplatniku napraviti informativnu ponudu za zatraženu veču brzinu pristupa internetu.Pretpatniku koji prihvača informativnu ponudu Satcom šalje novi zahtjev za SCN optički internet uslugu koju Pretplanik

ovjeri svojim vlastoručnim potpisom i ovjereni primjer šalje natrag putem elektroničke pošte.

Kada su svi preduvjeti ispunjeni Pretplatniku se aktivira veča brzina pristupa internetu.Satcom može odrediti različite cijene Usluge prema Pretplatniku,te se sklapa poseban ugovor sa Pretplatnikom izvan navedenih cijena koje su određene Cjenikom.

Za SCN optički internet uslugu pristupa internetu ne mjeri se i ne naplačuje ostvareni promet kojeg Pretplatnik ostvari.Pretplatnici za SCN optički internet usluga imaju neograničeno korištenje pristupa internetu.U slučajevima kada Pretplatnik za kojega se ustanovi da koristi maksimalni osigurani promet i koristi maksimalne izražene brzine pristupa internetu,na način da Pretplatnik bez prekida konstantno iskorištava promet i brzinu,Satcom če Pretplatnika upozoriti na neobično ponašanje i potrošnju Internet prometa,te ako se Pretplatnik ogluši na upozorenje,Satcom če privremeno uskratiti maksimalnu brzinu pristupa internetu.

3.4.Usluga javno dostupne telefonse usluge i usluge prijenosa govora putem interneta Satcom nudi po sklopljenom Ugovoru o pslovno tehničkoj suradnji sa Tehnoline telekom d.o.o,cijene su određene prema službenom Cjeniku Satcom-a,Cjenik je službeno dostupan u našoj poslovnici te na Internet stranici Satcom-a https://www.sat.com.hr/satcomnet-optika

 

4.Za SCN optički internet uslugu pristupa internetu i ostalim uslugama koje nudi Satcom,Pretplatnici nemaju ugovorne obavezu,na način da je Pretplatnik uplatio naknadu "bez ugovorne obaveze".Cijena usluge "bez ugovorne obaveze" određena je službenim Cjenikom Satcom-a,Cjenik je službeno dostupan u našoj poslovnici ta na Internet stranici Satcom-a https://www.sat.com.hr/satcomnet-optika

 

 

 

Članak 3.

Zasnivanje korisničkog odnosa za SCN-Optika usluga i aktivacija SCN-optika usluga.

1.Pretplatnik podnosi zahtjev za SCN optički internet S ili PRO usluge (dalje u tekstu: Zahtjev)

2.Pretplatnik prilaže indefikacijske dokumente za utvrđivanje identiteta Pretplatnika,kao i za provjeru platežno sposobne moči.

2.Pretplatnik svojim potpisom na Zahtjev, prihvaća ove Opće uvjete na neodređeno vrijeme

 

3. Zahtjev podnesen od strane Pretplatnika na gore opisan način te prihvaćen od strane Satcom-a, čine zajedno s ovim Općim uvjetima,Ugovor između Pretplatnika i Satcom(dalje u tekstu: Ugovor). Uvjeti za prihvaćanje, odnosno odbijanje zahtjeva za uslugu navedeni su u članku 4. ovih Općih uvjeta.

4. Ugovor između Pretplatnika i Satcom-a se smatra sklopljenim u trenutku prvog spajanja na SCN-Optika usluge putem instalirane terminalne opreme od strane Satcom-a ili ovlaštenih podizvođača koje ovlasti Satcom.

Članak 4.

Uvjeti za prihvaćanje i odbijanje zahtjeva i aktiviranje SCN-Optika usluga

1.Satcom će prihvatiti Zahtjev za usluge kojeg podnese Pretplatnik i aktivirati mu SCN optički internet S ili PRO usluge pod sljedećim uvjetima:

Da postoje tehničke mogućnosti i uvjeti za izgradnju svjetlovodnog optičkog priključka od strane RUNE Crow i spajanje potrebne terminalne opreme, te ako Satcom ocijeni da je u mogućnosti zadovoljiti uvjete za instalaciju potrebne terminalne opreme za usluge koju je Pretplatnik zatražio.

Da ne postoje druge zapreke za priključenje Pretplatnika na SCN optički internet S ili PRO usluge.

1.2.Pretplatnik je uplatio naknadu"bez ugovorne obaveze" prema Satcom-u

 

2. U slučaju da Pretplatnik nije ispunio navedene uvjete iz Članak 4. Stavka 1.,1.2 za prihvaćanje Zahtjeva za uslugama i aktivaciju usluga , Satcom je ovlašten u svakom trenutku odbiti Zahtjev za aktivaciju SCN optički internet S ili PRO usluga.

3.Satcom je ovlašten u svakom trenutku odbiti Zahtjev za uslugama ili aktivaciju SCN optički internet S ili PRO usluga i prekinuti pružanje usluga Pretplatniku i u slučaju saznanja:

-da je Pretplatnik maloljetna osoba ili osoba ograničene ili bez poslovne sposobnosti,a nema valjano odobrenje zakonskog zastupnika, ili ima nedostataka u ovlaštenju ili pravu na zastupanje.

-ako je nad podnositeljem zahtjeva pokrenut stečaj, likvidacija, i ako po razumnoj procjeni Satcom-a neće moći podmirivati svoja buduća dugovanja za SCN optički internet S ili PRO usluga ili je zbog drugih teškoća u poslovanju upitna njegova platežna sposobnost

-ako podnositelj zahtjeva ima nepodmirena dugovanja prema Satcom-u po bilo kojoj osnovi, izuzev u slučaju da iste osporava u sudskom ili kojem drugom izvan sudskom postupku, a Zahtjev se ne odnosi na onu uslugu iz koje je nepodmireno dugovanje nastalo te ako ne pruži odgovarajuće osiguranje za plaćanje SCN optički internet S ili PROusluga, odnosno izvrši uplatu osiguranja ili predujma dovoljnog za pokriće računa za prvi mjesec korištenja usluge, dostavi bankovno jamstvo ili neko drugo primjereno osiguranje

-ako podnositelj zahtjeva ne pruži dokaze o identitetu, odnosno ako postoji osnovana sumnja da podaci iz isprave o identitetu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, pravnoj osobnosti ili identitetu pravne osobe, platežnoj sposobnosti ili podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje, nisu istiniti ili točni

Članak 5.

Promjena brzine pristupa mreži

1.Pretplatnik koji se odlučio za povećanje brzine ili za manju brzinu pristupa internetu šalje Zahtjev za povećanje brzine ili za manju brzinu pristupa internetu na službene e-mail adrese Satcom-a

2.Satcom po zaprimljenom Zahtjevu od strane Pretplatnika ispunjava novi Zahtjev za Pretplatnika sa novom brzinom pristupa internetu te ga ispostavlja Pretplatniku na njegovu e-mail adresu.Po zaprimanju novog Zahtjeva,Pretplatnik isti potpisuje te potpisan Zahtjev šalje povratno Satcom-u na e-mail. Nakon zaprimljenog potpisanog Zatjeva od strane Pretplatnika Satcom Pretplatniku aktivira novu brzinu pristupa internetu.

3.Pretplatnik može zatražiti i probni period za povećanje brzine pristupa internetu na rok od 48 sati. Nakon isteka probnog perioda od 48 sati ukoliko se Pretplatnik nije odlučio za novu brzinu pristupa internetuPretplatniku ostaje brzina pristupa internetu koju je imao ugovorenu.Pretplatniku se neće zaračunati nikakva naknada za probni period korištenja nove brzine pristupa internetu.

4.Pretplatnik koji se odlučio na povećanje brzine pristupa internetu želi nakon nekog vremena promjeniti svoju brzinu pristupa internetu na manju brzinu, dužan je poslati Zahjev za smanjenje brzine pristupa internetu,a pod uvjetom da su svi računi za SCN optički internet S ili PRO usluge podmirene.Pretplatnik ima pravo na maksimalno tri promjene brzine pristupa internetu unutar jedne kalendarske godine,a nakon čega se Pretplatnik mora odlučiti koja brzina pristupa internetu mu odgovara,nakon čega se ugovara Zahjev za brzinu pristupa internetu za koju se Pretplatnik odlučio.

5.Satcom ima pravo na odbijanje Zahtjeva za povećanje brzine pristupa internetu ukoliko Pretplatnik nije podmirio svoja dugovanja po predhodnom računu za SCN optički internet S ili PRO usluge.

6.Satcom ima pravo na promjenu službenog Cjenika kojeg objavljuje na službenoj stranici Satcoma(https://www.sat.com.hr/satcomnet-optika),te ako je službenim Cjenikom došlo do promjene cijena pristupa internetu za Pretplatnika koji je imao cijenu pristupa internetu iz starijeg Cjenika primjenjuje se nova cijena pristupa internetu.

 

Promjena lokacije priključka

1.Satcom će na zahtjev i o trošku Pretplatnika,u okviru tehničkih mogučnosti od strane RUNE Crow Preplatniku pokušati omogučiti promjenu lokacije.

2.Pretplatnik može promjeniti lokaciju priključka ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

-na novoj lokaciji postoji tehnička mogučnost spajanja od strane RUNE Crow

-podmirena su sva dugovanja prema Satcom-u

 

Obveze Satcom-a

1.Satcom osigurava Pretplatniku pristup internetu korištenjem RUNE mreže koja se temelji na svjetlovodnom optičkom kabelu.

Satcom jamči nesmetan pristup internetu putem terminalne opreme koja je profesionalno prepodešena i postavljena od strane Satcom-a ili podizvođača kojega je ovlastio Satcom.

Brzina prijenosa podataka između opreme na SCN optički internet S ili PRO lokacije i Pretplatničkog uređaja ovisi između ostalog, o postavkama mrežnog kapaciteta,brzini prijenosa s poslužitelja na kojem se nalazi sadržaj, broju Pretplatnika na RUNE mreži.Stvarna brzina prijenosa podataka može padati s povećanjem broja Pretplatnika na Rune mreži a zbog djeljenja korisnika na optičkim spliterima,na primarnim ormarima i sekundarnim kutijama.

Satcom se obvezuje pružiti uslugu brzinom koju garantira kao minimalnu brzinu pristupa internetu. Ukoliko dođe do opterećenja mreže moguće je da na neko vrijeme brzina pristupa padne ispod deklarirane. U tom slučaju Satcom će napraviti sve potrebne radnje za povećanje kapaciteta SCN optički internet S ili PRO usluga prema svojem glavnom usmjerivaču,također i zahtjevati od strane RUNE Crow povečanje propusnosti ili rasterečenje optičkih splitera na manji optički spliter, kako se u budučnosti pad brzine ne bi dešavao.

Ukoliko je tehnički nemoguće napraviti povećanje kapaciteta SCN optički internet S ili PRO usluga,Satcom će Pretplatnika o tome obavjestiti te mu ponuditi najnižu moguču brzinu pristupa internetu.

 

Članak 6.

Obveze Pretplatnika

1.U svrhu korištenja SCN optički internet S ili PRO usluga, Pretplatnik mora posjedovati uređaje opremljene za žičnu komunikaciju i bežični wifi usmjerivač,Pretplatnik u svrhu korištenja SCN optički internet S ili PRO usluga dobiva na korištenje potrebnu opremu od strane Satcom-a.

2. Pretplatnik je obvezan koristiti SCN optički internet S ili PRO usluge isključivo za svoje vlastite potrebe i ne smije ustupiti usluge, niti u cjelini niti djelomično, trećim stranama, bez prethodnog pisanog odobrenja Satcom-a. Pretplatniku je strogo zabranjeno pružati telekomunikacijske usluge trećim stranama korištenjem SCN optički internet S ili PRO usluga.

3. Pretplatnik je također obvezan koristiti ugovorenu SCN optički internet S ili PRO usluge sukladno i u svrhe određene ovim Općim uvjetima i važećim propisima;slijediti upute koje Satcom osigurava Pretplatniku za podešavanje tehničkih postavki(postavke WLAN kartice, mrežne postavke, Internet pretraživača). Satcom neće snositi odgovornost za bilo kakve štete koje nastanu za Pretplatnika uslijed nepridržavanja uputa Satcom-a.

4. Pretplatnički uređaji moraju imati odgovarajuće ateste za kvalitetu ili izjave o sukladnosti i oznake u skladu sa zakonom o telekomunikacijama i drugim važećim propisima.

Članak 7.

Ponašanje na mreži

1. Pretplatnik potvrđuje da je upoznat te prihvaća i obvezuje se da će se prilikom korištenja SCN optički internet S ili PRO usluga pridržavati pravila ponašanja i obveza te primjenjivati zaštitne postupke i programe.

2. Osobito je zabranjeno i predstavlja povredu ovih Općih uvjeta:

Objavljivati ili prenositi podatke protivno važećim propisima, odnosno netočne,nepotpune, uvredljive podatke za koje Pretplatnik zna ili za koje bi mogao znati da su netočni/nepotpuni/uvredljivi, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu Satcom-u i/ili trećim osobama;objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže lažne informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje, odnosno drugima slati reklamne ili promotivne materijale bez njihova pristanka ili traženja, uključujući slanje nezatraženih elektroničkih poruka (spam e-mail);objavljivanje, prenošenje ili slanje zaštićenih sadržaja;objavljivati tajne podatke druge fizičke odnosno pravne osobe;objavljivati, slati ili prenositi sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama;koristiti SCN optički internet S ili PRO uslugu na bilo koji način kojim bi se mogao ugroziti sustav i rad SCN optički internet S ili PRO usluge , uznemirivanje putem elektroničke pošte u bilo kojem obliku;kreiranje ili prosljeđivanje lanaca sreće;slanje velike količine neželjenih ili nezatraženih elektroničkih poruka na jedan korisnički račun (mail bombing); lažno predstavljanje;krivotvorenje zaglavlja poruke;neautorizirani pokušaj odnosno ostvarivanje pristupa tuđem korisničkom računu ili resursima tuđih računala; neovlašteno davanje na uporabu korisničkog imena drugim osobama;radnje koje drugim korisnicima onemogućuju normalno korištenje SCN optički internet S ili PRO usluge (denial of service);slanje poruka na Usenet ili druge grupe, forume ili mailing liste koje ne odgovaraju tematici (news spam);distribuiranje lažnih podataka o mreži;korištenje SCN optički internet S ili PRO usluge u nezakonite svrhe;poduzimanje radnji i aktivnosti protivno načelima ponašanja na mreži(Netiquette).

3. Pretplatnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost informacija, aplikacija, podataka, audio i videozapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem SCN optički internet S ili PRO usluge.

4. Pretplatnik se obvezuje da će koristiti pravno zaštićeni sadržaj na mreži (sadržaj koji je zaštićen žigom, propisima iz područja autorskog prava ili nekog drugog prava intelektualnog vlasništva) sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te da ga neće koristiti ili objavljivati bez suglasnosti onoga koji je ovlašten raspolagati tim sadržajem.

5. Pretplatnik je suglasan da Satcom ima pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti privremeno ograničiti,odnosno uskratiti pristup SCN optički internet S ili PRO uslugama ako Pretplatnik postupi protivno pravilima ponašanja i obvezama navedenima u stavcima 1. do 4.ovog članka. Satcom neće odgovarati za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati korisniku uslijed ograničavanja/uskraćivanja korištenja Internet usluga.

6.Pretplatnik je odgovoran, te će biti dužan nadoknaditi štetu koja bi mogla nastati Satcom-u ili trećoj osobi uslijed povrede neke od obveza korisnika navedenih u stavcima od 1. do 4. ovog članka ili obvezama zakona RH.

7.Satcom se ograđuje od bilo kakvoga nelegalnog skinutog materijala od strane Pretplatnika a kojeg je Pretplatnik svjesno nelegalno skinuo.

Pretplatnik koji je skinuo nelegalan sadržaj potpuno je svjesno odgovoran za takvu radnju,te razumije da je na taj način povrjedio zakon o autorskom pravu i srodnim pravima,NN167/03,79/07,80/11,125/11,141/13,127/14

8.Pretplatnik koji je skinuo nelegalan sadržaj i na taj način oštetio davatelja usluge,potvrđuje da će nadoknaditi sve eventualne moguće kazne.

 

Članak 8.

Odgovornost

1. Viša sila

Satcom neće snositi odgovornost za štetu nanesenu korisniku slučajno ili kao rezultat događaja koji se smatraju višom silom (npr. rat, poplava, štrajk itd.).

2. Pad sustava i održavanje

Satcom neće snositi odgovornost za štetu uzrokovanu padom sustava ili smanjenjem kakvoće prijenosa tijekom neophodnog održavanja mreže, niti za štete prouzročene tehničkim smetnjama tijekom prijenosa podataka u okviru SCN optički internet S ili PRO uslugama .

3. Uzroci koji leže na strani Pretplatnika

Satcom neće snositi odgovornost za štetu uzrokovanu neispravnim ili namjernim pokušajima konfiguracije opreme od strane Pretplatnika.

4. Odgovornost za sigurnost

Pretplatnik je ovime upoznat da prijenos podataka između opreme SCN optički internet S ili PRO lokacije (usmjerivača,preklopnika) i Pretplatničkog uređaja nije enkriptiran te da treća osoba može imati uvid u podatke koji se tim putem prenose.(obaveza nadzora podataka,ostvarenog prometa i ustupanje na uvid prema OTC-u)

Pretplatnik je ovime upoznat da prijenos podataka između instalirane terminalne opreme(usmjerivača,preklopnika ili bežičnih pristupnih točkaka),je zaštičen dovoljno jakim lozinkama,koje su prepodešene od strane Satcom-a,te u slučajevima da Pretplatnik postavi svoju opremu iza instalirane terminalne opreme,Satcom ne jamči zaštitu istih.

Kako bi se zaštitio od neovlaštenog pristupa treće strane unutar svoje lokalne mreže, Pretplatnik treba osigurati odgovarajuću sigurnosnu konfiguraciju na svom korisničkom terminalu. Satcom nije odgovoran za štetu koja bi mogla nastati uslijed nedovoljne,odnosno neodgovarajuće sigurnosne zaštite na korisničkom terminalu.

Članak 9.

Cijene i uvjeti plaćanja

1.Cjenik

Cijene za SCN optički internet S ili PRO usluga, kao i sve druge naknade na koje Satcom ima pravo temeljem ovih Općih uvjeta, utvrđene su službenim cjenikom. Cjenik za usluge SCN optički internet S ili PRO usluga je dostupan u prodajnom objektu Satcom,Trg Maršala Tita 5,51211 Matulji i na internet stranici Satcom-a: https://www.sat.com.hr/satcomnet-optika. Satcom je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na internetskim stranicama https://www.sat.com.hr/satcomnet-optika.

Satcom može odrediti različite cijene Usluga.

2. Uvjeti plaćanja

Pretplatnik mjesečnu naknadu za SCN optički internet S ili PRO usluge plača prema javnom Cjeniku usluga.Pretplatnik je obvezan plaćati cijenu mjesečne naknade prema datumu dospjeća naznačenom na računu.Obračunsko razdoblje predstavlja kalendarski mjesec.Satcom omogućuje Pretplatniku primitak računa u elektronskom obliku na adresu elektroničke pošte koje je naveo na Zahtjevu(e-mail adresa) ili putem pošte na posljednju pisano dojavljenu adresu Pretplatnika naznačenu kao adresu za dostavu računa,na zahtjev Pretplatnika.

3. Obračun usluge i prigovor za uslugu

Pretplatnik koji je uplatio jednokratnu naknadu "bez ugovorne obaveze" za SCN optički internet S ili PRO usluge,ima pravo unutar 15 dana od postavljanja terminalne opreme od strane Satcom-a,na povrat jednokratne uplate.

Pretplatniku koji nakon petnaest dana nije uputio nikakav pisani prigovor,Satcom ispostavlja račun za obračunsko razdoblje kojeg je Pretplatnik iskoristio.

 

Prigovore na iznos računa za SCN optički internet S ili PRO usluge, Pretplatnik prijavljuje elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pismeno na adresu Satcom, Trg Maršala Tita 5,51211 Matulji u roku od 30 dana od dana dospijeća računa.

4.Opomene i način komunikacije

Pretplatnik je dužan račun platiti u cijelosti do dana dospijeća navedenog na računu. Ukoliko Pretplatnik ne plati račun u cijelosti do datuma dospijeća naznačenom na računu Satcom dostavlja Opomenu u kojoj će Pretplatnik biti upozoren na mogućnost privremenog isključenja ukoliko dugovanje ne podmiri u roku od navedenog na Opomeni. Ukoliko Pretplatnik ne podmiri dugovanje nakon isteka navedenog na Opomeni, od dana privremenog isključenja Satcom može trajno isključiti Pretplatničku terminalnu opremu i raskinuti Pretplatnički Ugovor sukladno odredbama ovih Općih uvjeta.Satcom je uz prethodnu obavijest Pretplatniku,ovlašten prenijeti dug Pretplatnika na banke,kreditore i ovlaštene agencije za naplatu potraživanja neplačenih računa Pretplatnika. Satcom pridržava pravo zaračunavati zatezne kamate Pretplatniku ukoliko se utvrdi kašnjenje u plaćanju računa.

5.Ispadi i prekidi na mreži

Za sve eventualne ispade SCN optički internet S ili PRO usluga a koji su se dogodili zbog više sile(grmljavina,olujno nevrjeme,nestanak električne energije,pad nosivog stupa itd.) Satcom će umanjiti iznos računa prema Pretplatniku ukoliko je za otklanjanje kvara prošlo više od 48 sati. Za bilo kakav ispad ili prekid na mreži, Satcom poduzima radnje u najkraćem mogućem roku.Satcom če također i prema RUNE Crow dati obavijest i na znanje da se dogodio prekid usluga koji se dogodio višom silom,te tražiti RUNE Crow da se kvar ili ispad mreže otkloni u navedenom roku.

6.Obračun za smanjenje iznosa računa

Satcom se obavezuje Pretplatniku koji je podnio prigovor za ispostavljen račun umanjiti iznos računa kojeg je Pretplatnik uplatio za svoje razdoblje korištenja na način da će se obračunati dani u kojima Pretplatnik nije mogao koristiti uslugu.

Satcom ispostavlja umanjen iznos računa za Pretplatnika u sljedečem mjesecu započetog razdoblja korištenja SCN optički internet S ili PRO usuge.

 

 

Članak 10.

Promjena cijena i Općih uvjeta

1. Satcom zadržava pravo izmjene cijena i ovih Općih uvjeta u skladu s odredbama zakona o elektroničkim komunikacijama i drugim važećim propisima.Ukoliko Pretplatnik smatra da su Opći uvjeti, odnosno izmjene istih nepovoljnije u odnosu na ugovorene Opće uvjete,Pretplatnik ima pravo podnijeti Zahtjev za raskid u roku od 30 dana od dana objave izmjena. Ukoliko Pretplatnik u roku od 30 dana od dana objave ne dostavi pisani Zahtjev za raskid Ugovora,smatrat će se da je dao pristanak na novu primjenu Općih uvjeta.

2.Osim gore navedenog, u slučaju da nadležno regulatorno tijelo donese odluku ili u slučaju da se važeći propisi izmjene na način da zahtijevaju izmjene cijena i/ili ovih Općih uvjeta, Satcom će prilagoditi svoje cijene i/ili Opće uvjete u skladu s odlukom nadležnog regulatornog tijela ili izmjenama važećih propisa.

Članak 11.

Prijava kvara i smetnji

1. Satcom i Pretplatnik su obavezni obavijestiti jedan drugog o smetnjama koje su povezane s tehničkim parametrima i posljedicama smetnje koje se mogu dogoditi na SCN optički internet S ili PRO uslugama , te surađivati na otklanjanju smetnji.

2. Pretplatnik može prijaviti pojavu bilo kakve smetnje u SCN optički internet S ili PRO uslugama na broj mobitela 095 600 6001,na fiksni broj 051 600 600 ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3. Nakon što zaprimi prijavu smetnje Satcom će poduzeti mjere za otklanjanje smetnji.

4. Pretplatnik je obvezan nadoknaditi sve troškove koji nastanu za Satcom uslijed prijave kvara koju je podnio Pretplatnik, ukoliko se ispitivanjem dokaže da uzrok kvara ne leži u opremi ili uslugama Satcom.

5. U slučaju smetnji koje onemogućavaju korištenje SCN optički internet S ili PRO uslugama, a za koje je odgovoran Satcom, Pretplatniku kojem je otpočelo razdoblje pristupa, ali ga nije mogao iskoristiti do kraja uslijed navedenog razloga, nadoknadit će se neiskorišteno vrijeme razdoblja pristupa u punom trajanju onemogućenog korištenja. Po zaprimanju prijave Satcom vrši provjeru navoda Pretplatnika te mu u slučaju istinitosti navedenih navoda produljuje razdoblje pristupa.

Članak 12.

Prestanak SCN optički internet S ili PRO usluga

1.Pretplatnički ugovor između Pretplatnika i Satcom-a za SCN optički internet S ili PRO usluge prestaje po poslanoj obavjesti od strane Pretplatnika koji želi raskinuti pružanje usluge.

2.Pretplatnik može, ne navodeći razlog raskinuti Ugovor u roku od 15 dana od dana instalirane terminalne opreme od strane Satcom-a. Pretplatnik raskida Ugovor slanjem obavijesti o raskidu na elektroničku poštu upućen Satcom-u. Ugovor se smatra raskinutim u trenutku kada Satcom zaprimi obavijest o raskidu.

3.Pretplatnik koji je zatražio raskid usluge dužan je vratiti instaliranu terminalnu opremu.

4.Ugovorne strane suglasne su da Pretplatnik u slučaju raskida Pretplatničkog Ugovora od bilo koje strane mora u roku od petnaest dana od raskida Ugovora osobno vratiti mrežnu terminalnu opremu na adresu Satcom-a ili u dogovoru sa Satcom-om omogučiti da se oprema demontira, a o čemu će Pretplatnik prethodno biti na primjeren način obaviješten.U slučaju kad Pretplatnik nije vratio opremu dužan je platiti protuvrijednost za istu prema službenom cjeniku Satcom-a.

 

Članak 13.

Povjerljivost podataka

1.Satcom i Pretplatnik su dužni čuvati povjerljivost svih podataka koji postanu dostupni ili poznati Satcom-u i/ili Pretplatniku za vrijeme pružanja SCN optički internet S ili PRO usluga.

2.Satcom ima pravo koristiti podatke koje je Pretplatnik dao Satcom-u samo za vlastite potrebe kao i u zakonom dopuštene svrhe.

3.Satcom će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Pretplatnicima. Detaljne odredbe o obradi osobnih podatka Pretpatnika koja se odnosi na elektroničke komunikacijske usluge koje Satcom pruža nalaze se u Izjavi o zaštiti osobnih podataka za Satcom na https://www.sat.com.hr.

 

 

 

 

Članak 14.

Informacije

Pretplatnik može dobiti sve potrebne informacije i odgovore na upite koji se tiču o pružanju SCN optički internet S ili PRO usluga preko korisničke podrške Satcom-a.

Članak 15.

Rješavanje sporova

Satcom i Pretplatnik se obvezuju sporazumno riješiti sve sporove proizašle iz ili povezane s SCN optički internet S ili PRO uslugama,uključujući sporove koji se tiču tumačenja, primjene i izvršenja ovih Općih uvjeta. Ukoliko Satcom i Pretplatnik ne postignu sporazumno rješenje spora, ugovara se nadležnost suda u Republici Hrvatskoj, ukoliko primjenjivim propisima Republike Hrvatske nije što drugo određeno

Članak 16.

Završne odredbe

1. Satcom će učiniti dostupnima ove Opće uvjete, kao i sve njihove izmjene i dopune, na način utvrđen važećim propisima.

2. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja.

 

Dana 01.04.2024. Matulji,

SatCom obrt

vl. Kristijan Zimić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovdje možete preuzeti opće uvjete korištenja SatComNet usluga

UVJETI KORIŠTENJA-SatComNet usluga